1
 جملات زیر را با عبارت های مناسب پر کنید :

·         در معادله ی ............................... واکنش ، تنها نام واکنش دهنده ها و فراورده ها مشخص است .

·         واکنش پلیمر شدن نوعی واکنش .......................... است .

·         برای شناسایی یون Pb2+ معمولاً از محلول ...................... استفاده می شود .

·         در بیش تر واکنش های شیمیایی ، بازده .......................... کم تر از بازده ........................... است .

·         در فرایند پر شدن کیسه های هوا اتومبیل ، به ترتیب ........................و ........................... خطرناک ترین و بی خطر ترین مواد تولید شده هستند .

·         غلظت مولی محلول بیانگر تعداد مول های حل شونده در یک لیتر ..................................... است .

 
 
2
 معادله واکنش های زیر را به روش وارسی موازنه کنید .

 A)  CuSO4(aq) + Fe(s)→ Fe2(SO4)3 + Cu(s)

B)    C4H10(g) + O2(g)→  CO2(g) + H2O(g)

 
 
3
 محلول باریم کلرید با محلول نقره نیترات واکنش می دهد و محلول باریم نیترات و رسوب نقره کلرید ایجاد می کند معادله نمادی این واکنش را نوشته و معادله را موازنه کنید .

 
 
4
 معادله های شیمیایی زیر را کامل و سپس موازنه کنید .

A) Na(s) + H2O(l) →….....+ ………..

 

 B) NaHCO3)s) + HCl(aq) → ………….. + …………… + …………

 
 
5
 نوع واکنش های زیر را تعیین کنید .

A) NH4Cl→NH3 + HCl

 

B) Ba + 2H2O→Ba(OH)2 + H2

 

C) 2Al + 3Br2 → Al2Br6

 
 
6
 نیکوتین یک ترکیب سمی است که در برگ تنباکو یافت می شود . این ترکیب از 74% کربن ، 65/8% هیدروژن و 35/17% نیتروژن تشکیل شده است . جرم مولی این ماده g.mol-1 162 است فرمول تجربی و مولکولی نیکوتین چیست ؟

 

 
 
7
 چند گرم HCl برای واکنش با 78/0 گرم Al(OH)3 لازم است ؟ چند گرم آب از این واکنش تولید می شود؟

Al(OH)3(s) + 3HCl(aq) →AlCl3(aq) + 3H2O(l)

 

 

 
 
8
 از ترکیب یک حجم کربن مونوکسید با یک حجم گاز کلر ، یک حجم گاز فسژن به دست می آید . فرمول شیمیایی فسژن چیست ؟

 

 
 
9
 گچ تخته سیاه مخلوطی جامد از سنگ آهک (CaCO3) و ژیپس (CaSO4) است . سنگ آهک در محلول رقیق HCl حل می شود ، اما ژیپس حل نمی شود

 CaCO3(s) + 2HCl → CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)    

اگر نمونه ای به وزن 5 گرم از گچ را که 72% آن CaCO3 است ، در مقدار اضافی HCl حل کنیم ، حجم گاز آزاد شده در شرایط استاندارد چقدر است ؟

 

 

 
 
10
 از واکنش 4 گرم کلسیم با 4/2 گرم اکسیژن بر اساس معادله زیر

2Ca(s) + O2(g) → 2CaO(s)

الف – چند گرم کلسیم اکسید تولید می شود ؟               ب – واکنش دهنده محدود کننده کدام است ؟

 

 

 
 
11
 چگالی یک گاز در شرایط استاندارد 78/1 گرم برلیتر است جرم مولی این گاز را حساب کنید .

 

 
 
12
 بر اثر برخورد یک خودرو با یک مانع ، کیسه هوای آن فعال شده ، 70 لیتر گاز نیتروژن آن را پر می کند . پس از انجام کامل واکنش ها ، چند گرم سدیم هیدروژن کربنات تولید خواهد شد ؟ چگالی گاز N2 در دمای واکنش g.l-1 9/0 است .

 

 

 
 
13
 در واکنش زیر ، پس از موازنه ، نسبت a/b کدام است ؟

aB2O3(s) + NaOH(aq) →Na3BO3(aq) + bH2O(l)

الف - 3            ب- 3/1                     ج- 5/2                  د – 2/5
 
14
 نوع کدام واکنش با بقیه تفاوت دارد ؟

الف - FeSO4 + CaCl2 → FeCl2 + CaSO4   ب- CaCO3 + 2HCl→CaCl2 + H2O + CO2

ج- Mg + 2H2O→Mg(OH)2 + H2          د- H3PO4 + NaOH→NaH2PO4 + H2O
 
15
 1020*022/6 مولکول سولفوریک اسید چند گرم جرم دارد ؟ (H=1 ، O=16 ، S=32 )

الف – 49/0                       ب- 049/0                  ج – 098/0                         د- 98/0
 
16
 فرمول ماده ای با درصد جرمی 97/35% گوگرد ، 92/62% اکسیژن و 13/1% هیدروژن چیست ؟ (H=1 ، O=16 ، S=32 )

الف – H2SO3                        ب- H2SO4                  ج- H2S2O7          د- H2S2O8
 
17
 کدام گونه زیر مستقیماٌ بوسیله ریشه گیاه قابل جذب است ؟

الف – یون آمونیوم                     ب- یون نیترات                  ج- گاز آمونیاک            د- گاز نیتروژن
 
18
 بر اثر واکنش 36/0 گرم عنصر Z با گاز اکسیژن ، 54/0 گرم ترکیب Z2O5 تشکیل می شود . جرم مولی عنصر Z چند گرم بر مول است ؟

الف – 160                   ب- 40                  ج- 80                   د- 153
 
19
 در 25 میلی لیتر محلول سود ، 4/0 گرم سود وجود دارد . غلظت مولی محلول کدام است ؟ (H=1 ، O=16 ، Na=23 )

الف- 4/0                 ب- 04/0                     ج- 6/1                   د- 16/0
 
20
 می خواهیم از محلول غلیظHCl ، محلول رقیق تری تهیه کنیم . استفاده از کدام ظرف شیشه ای دقت بیش تری خواهد داشت ؟

الف – استوانه مدرج و بالون حجمی        ب- دو استوانه مدرج      ج- پی پت و استوانه مدرج      

     د- پی پت و بالون حجمی
 
21
 از واکنش 4/0 حجم نیتروژن با 6/0 حجم هیدروژن ، چند حجم آمونیاک تولید می شود ؟ واکنش دهنده ی اضافی کدام است و چند حجم از آن باقی می ماند ؟

الف – 9/0 – نیتروژن و 1/0           ب- 4/0 -  نیتروژن و 2/0           ج- 4/0 – هیدروژن و 2/0            د- 9/0- هیدروژن و 1/0
 
22
 گازی که برای پر کردن کیسه های هوای اتومبیل به کار می رود، از تجزیه حرارتی  کدام ترکیب تولید می شود ؟

الف – N2               ب- NaHCO3                       ج-  Fe2O3                    د- NaN3
 

 

نوشته شده توسط اکبر نوری زاده در پنجشنبه بیست و نهم آذر 1386 ساعت 22:4 موضوع کلاس درس | لینک ثابت


--------------------------------------------------------------------------------

استوکیومتری6
بازدهي واکنشهاي شيميايي

در بسياري از واکنشهاي شيميايي مقدار فرآورده هاي بدست آمده کمتر از مقدار محاسبه شده است. مقدار فرآورده هاي مورد انتظار از محاسبه ها را «بازده نظري» مي گويند. اغلب «بازده عملي» کمتر از بازده نظري است.

۱۰۰×
 بازده عملي
 = بازده درصدي
 
بازده نظري
 

 با محاسبه بازده نظري (بيشترين مقدار ممکن فرآورده) با استفاده از واکنش دهنده ي محدود کننده مي توان بازده درصدي را محاسبه کرد.

مثال : در يک آزمايش واکنشي ميان LiBH4  به مقدارg ۵  و مقدار زيادي NH4Cl  انجام شده و B3N3H6  به مقدار 16/2بدست آمده . معادله واکنش به صورت زير است.

3 LiBH4 + 3 NH4Cl ® B3N3H6 + 9 H2 + 3LiCl

 بازده درصدي واکنش را محاسبه کنيد.

(B3N3H6 = 80/4 mol ۱-   و  LiBH4  = 21/79  g . mol(

 پاسخ : در صورت مساله مشخص شده است که LiBH4 واکنش دهنده ي محدود کننده است.

= 0/230 mol LiBH4
 1mol LiBH4
 
21/79 g LiBH4
 

 x
 mol LiBH4 = 5 g LiBH4
 

 

= 0/076 mol B3N3H6
 1mol B3N3H6
 
3 mol LiBH4
 

 x
 mol B3N3H6 = 0/230 mol LiBH4
 

 

= 6/16 g B3N3H6
 80/49g B3N3H6
 
1 mol B3N3H6
 

 x
 g B3N3H6 = 0/076 mol B3N3H6
 

 

* 100 = %35/06
 2/16g B3N3H6
 
6/16g B3N3H6
 

 بازده درصدي =
 

مثال : برای تهیه ی 16 کیلو گرم آمونیوم نیترات ، دست کم چند کیلو گرم نیتریک اسید را با گاز آمونیاک بایستی واکنش دهیم ، به شرط آنکه  بازده درصدی واکنش 90% باشد ؟

NH3 + HNO3→ NH4NO3

پاسخ : با توجه به صورت مسئله در می یابم که بازده عملی ( 16 کیلو گرم آمونیوم نیترات ) و بازده درصدی واکنش (90%) داده شده و مقدار واکنش دهنده ( کیلو گرم نیتریک اسید ) خواسته شده است .

۱۰۰×
 بازده عملي
 = بازده درصدي
 
بازده نظري
 

 

۱۰۰×
 Kg 16
 = 90
 
بازده نظري
 

Kg NH4NO3  78/17= بازده نظری

 

 

= 14 Kg HNO3
 1 Kg
 63 g HNO3
 1 mol HNO3
 1mol NH4NO3
 17.78x103 g NH4NO3
 Kg HNO3=
 
1000 g
 1 mol HNO3
 1mol NH4NO3
 80 g NH4NO3
 

استوکیومتری و زندگی

یکی از کاربردهای استوکیومتری در صنایع خودروسازی است . طراحان خودرو از استوکیومتری برای افزایش ایمنی و بازده موتور خودروها و کاهش آلودگی محیط زیست استفاده می کنند . در واقع ، افزایش ایمنی با به کار بردن کیسه های هوا و بازده بالای ناشی از بهسوزی سوخت ، آن هم با کمترین اثرهای تخریبی روی محیط زیست ، به رعایت اصول استوکیومتری وابسته است .

کیسه های هوا

اشکال زیر سیستم کیسه هوا را قبل و بعد از تصادف نشان می دهند .

 

 

 

واکنش های که در مخلوط مولد گاز رخ می دهند ، به ترتیب عبارتند از

1-     سدیم آزید موجود در مولد گاز تجزیه شده ، گاز نیتروژن لازم برای پر شدن کیسه ها را فراهم می کند :

2NaN3 (s)→ 2Na(s) + 3N2 (g)                                        

2-     آهن (III) اکسید موجود در مولد گاز با فلز فعال و خطرناک سدیم واکنش داده ، خطر آن را کاهش می دهد . هم چنین ، گرمای ناشی از این واکنش ، موجب افزایش ناگهانی دما به بیش از 100 درجه سانتیگراد و انبساط سریع کیسه ها می شود :

6Na (s) + Fe2O3 (s) →3Na2O (s) + 2Fe (s) + Q

3-     سدیم اکسید تولید شده با کربن دی اکسید و رطوبت هوا واکنش داده ، ماده ی بی خطر سدیم هیدروژن کربنات تولید می شود :

Na2O (s) + 2CO2 (g) + H2O (g) →2NaHCO3 (s)

-         حجم گاز مورد نیاز برای پر کردن کیسه ای هوا با حجم مشخص ، به چگالی گاز وابسته است که آن هم به دما بستگی دارد .

افزایش کارایی موتورها

بهسوزی موتور خودرو به رعایت اصول استوکیومتری وابسته است .

انرژی + آب + کربن دی اکسید→ اکسیژن هوا + بنزین

این معادله نوشتاری ، واکنش ها را به خوبی نشان نمی دهد ، زیرا بنزین مخلوطی از هیدروکربن هاست که 5 تا 12 کربن دارند . اگر بنزین را به صورت ایزواکتان خالص در نظر بگیریم ، آنگاه معادله نمادی سوختن بنزین به صورت زیر است :

2C8H18 (l) + 25O2 (g) → 16CO2 (g) + 18H2O (g) + 10900 Kj

اگر دو واکنش دهنده در موتور خودرو ( بنزین و اکسیژن ) در یک نسبت نزدیک به نسبت مولی معادله ی موازنه شده ی واکنش با هم مخلوط شوند ، مصرف سوخت و آلودگی هوا کاهش می یابد .

مثال : هنگامی که موتور خودرو در جا کار می کند ، نسبت مولی مصرف سوخت به اکسیژن 1 به 9 است . به ازای سوختن 5/0 لیتر بنزین ( ایزو اکتان ) ، چند لیتر هوا در شرایط STP مصرف می شود ؟ ( چگالی ایزو اکتان 7/0 گرم بر سانتی متر مکعب است . )

= 3.07 mol C8H18
 1 mol C8H18
 0.7 g C8H18
 1000 cm3
 0.5 L C8H18
 Mol C8H18 =
 
114 g C8H18
 1 cm3 C8H18
 1 L
 

 چون در این شرایط به ازای مصرف یک مول بنزین ، 9 مول اکسیژن مصرف می شود ، بنابر این ،

=619 L O2
 22.4 l O2
 9 mol O2
 3.07 mol C8H18
 L O2 =
 
1 mol O2
  1 mol C8H18
 

از آنجا که 20% هوا را اکسیژن تشکیل می دهد . از این رو داریم :

هوای مصرف شده L 3095 =
 100 L هوا
 619 L O2
 =لیتر هوای مصرف شده
 
 20 L O2
 

 

نوشته شده توسط اکبر نوری زاده در پنجشنبه بیست و نهم آذر 1386 ساعت 21:57 موضوع کلاس درس | لینک ثابت


--------------------------------------------------------------------------------

استوکیومتری5
محاسبه های استوکیومتری در واکنش های انجام شده در حالت محلول

این نوع مسایل به دو دسته کلی زیر طبقه بندی می شوند :

1-     حجم و غلظت مولی یک واکنش دهنده را می دهند و حجم یا غلظت مولی واکنش دهنده ی دیگر را می خواهند .

2-     حجم و غلظت مولی یک واکنش دهنده را می دهند و مقدار فراورده ( ها ) ی به دست آمده را می خواهند .

برای حل این مسایل ، کافی است ابتدا تعداد مول ها را بدست آوریم . سپس با استفاده از نسبت مولی مناسب ، تعداد مول ماده ی دیگر و از آنجا ، بر حسب نوع مسئله ، حجم ، غلظت یا جرم آن ماده را به دست می آوریم .

 
 
مثال : بر اساس واکنش زیر ، چند میلی لیتر محلول HCl ، 2 مولار برای واکنش کامل با 250 میلی لیتر محلول 4/0 مولار لازم است ؟

HCl(aq) + NaOH(aq)→ NaCl(aq) + H2O(l)

=0.1 mol NaOH
 0.4mol
 1L
 250mlX
 n NaOH=
 
1L
 1000ml
 

 

=50ml HCl
 1000ml
 1L
 1molHCl
 0.1 mol NaOHX
 ml HCl=
 
1L
 2mol HCl
 1mol NaOH
 

واکنش دهندي محدود کننده

در هنگام انجام واکنشهاي شيميايي معمولاً يکي از واکنش دهنده ها به مقدار کمتر از مقدار استوکيومتري وجود دارد. بنابراين در جريان واکنش زودتر از واکنش دهنده هاي ديگر به مصرف مي رسد و تمامي مي شود. اين ماده تعيين کننده پيشرفت واکنش است و آن را محدود کننده مي نامند. واکنش دهنده هاي ديگر را که پس از پايان واکنش نيز مقداري از آنها در ظرف مي ماند، واکنش دهنده هاي اضافي مي نامند.

قیمت مواد یک عامل مهم در انتخاب واکنش دهنده ی محدود کننده است .

باتوجه به نسبتهاي مولي مي توان در مسايل واکنش دهنده ي محدود کننده را مشخص کرد.

مراحل تعیین واکنش دهنده محدود کننده به قرار زیر است :

1-     با توجه به مقادیر داده شده ، تعداد مول واکنش دهنده ها را حساب می کنیم .

2-     یکی از واکنش دهنده ها را بعنوان محدود کننده فرض می کنیم . با استفاده از نسبت مولی مناسب ، تعداد مول لازم از واکنش دهنده ی دیگر را حساب می کنیم .

3-     تعداد مول مورد نیاز حساب شده در مرحله 2 را با تعداد مول داده شده ی مرحله 1 مقایسه می کنیم . اگر تعداد مول مورد نیاز از آن واکنش دهنده کم تر از تعداد مول داده شده باشد . واکنش دهنده ی محدود کننده را درست انتخاب کرده ایم . در صورتیکه بیش تر باشد ، فرض ما ( درمرحله 2 ) درست نبوده ، واکنش دهنده ی دیگر محدود کننده است  و باید محاسبه ها را بر پایه ی آن انجام داد .

 مثال : از واکنش g۵۰  فلزي روي با g ۱۵۰  نيترات نقره چند گرم نقره را مي توان بدست آورد؟

Ag = 108 g mol و ۱-AgNO3 170 =  g  mol و۱- Zn = 4/65 g mol ۱-

 پاسخ : ابتدا معادله موازنه شده ي واکنش را مي نويسيم و تعداد مول مواد واکنش دهنده را تعيين مي کنيم.

 2 AgNO3 + Zn ® 2 Ag  + Zn( NO3)2

۸۸۲/.=  Mol AgNO3
 1mol Ag NO3
 X
 150 g AgNO3
 mol AgNO3=
 
170gAgNO3
 

 

molZn =0/765
 1mol Zn
 
65/4 g Zn
 

 X
 50 g Zn
 mol Zn =
 

 حال بايد ماده محدود کننده را مشخص کنيم . فرض کنيم که Zn   ماده محدود کننده است. با استفاده از نسبتهاي مولي مقدار AgNO3 لازم براي واکنش با Zn  موجود را محاسبه مي کنيم.

 = 1/53 mol AgNO3 مورد نياز
 2mol AgNO3
 
1mol Zn
 

 X
 0/765 mol Zn
 mol AgNO3 =
 

 با مقايسه  AgNO3  مورد نياز و AgNO3 موجود در صورت مساله متوجه مي شويم که انتخاب ما صحيح نبوده و  ماده محدود کننده است.

= 0/882 mol Ag
 2mol Ag
 
2mol AgNo3
 

 X
 0/882 mol AgNO3
 mol Ag =
 

 

= 95/256 g Ag
 108 g Ag
 
1mol Ag
 

 X
 0/882 mol Ag
 g Ag =
 

 

مثال : 12/1 لیتر گاز متان با 36/3 لیتر گاز اکسیژن در یک گرماسنج واکنش داده اند . واکنش دهنده ی محدود کننده را تعیین و حجم گاز دی اکسید کربن تولید شده را بر حسب لیتر حساب کنید .

ابتدا معادله واکنش را نوشته ، آن را موازنه می کنیم

CH4(g) + 2O2(g)→ CO2(g) + 2H2O(g)

چون همه مواد شرکت کننده در این واکنش به حالت گاز هستند ، پس با توجه به قانون گی لوساک می توانیم به جای تعداد مول مواد گازی از حجم آن ها استفاده کنیم . از این رو یکی از مواد را محدود کننده فرض می کنیم ( مثلاٌ گاز اکسیژن ) ، حال حجم لازم از گاز متان را حساب می کنیم

=1.68 L CH4
 1 L CH4
 X
 3.36 L O2
 L CH4=
 
2 L O2
 

چون حجم لازم(68/1 لیتر) از حجم داده شده (12/1لیتر )بیشتر است . پس فرض ما درست نبوده ، گاز اکسیژن واکنش دهنده ی اضافی و گاز متان محدود کننده است .بنابر این ، حجم گاز کربن دی اکسید را با توجه به حجم گاز متان ( واکنش دهنده ی محدود کننده ) به دست می آوریم

=1.12 L CO2
 1 L CO2
 X
 1.12 L CH4
 L CO2=
 
1 L CH4
 

 

برای تشخیص واکنش دهنده ی محدود کننده می توانیم از روش زیر نیز استفاده کنیم :

1-     از روی مقدار ، مول واکنش دهنده ها را بدست می آوریم .

2-     تعداد مول های بدست آمده از واکنش دهنده ها را به ضرایب استوکیومتری آنها در معادله ی واکنش تقسیم می کنیم . موردی که مقدار عددی کمتری برای آن بدست آید ، محدود کننده است .

3-     از روی واکنش دهنده محدود کننده مسئله را حل می کنیم .

مثال : بر اساس معادله ی زیر ، اگر 150 میلی لیتر گاز کربن دی اکسید با 5/0 گرم پتاسیم سوپر اکسید واکنش دهد ، چند میلی لیتر گاز اکسیژن تولید می شود ؟ ( شرایط را STP در نظر بگیرید )

4KO2 (s) + 2 CO2(g)→ 2K2CO3 (s) + 3O2 (g)

پاسخ : ابتدا تعداد مول ها را برای واکنش دهنده ها حساب می کنیم

= 0.0067 mol CO2
 1 mol CO2
 150 ml CO2 x
 Mol CO2=
 
22400 ml CO2
 

 

= 0.007 mol KO2
 1 mol KO2
 0.5 g KO2 x
 Mol KO2=
 
 
71 g KO2
 
 
00175/0=

برای KO2
 007/0
 00335/0=

برای CO2
 0067/0
 تعداد مول
 
 
4
 2
 ضریب استوکیومتری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

پس KO2(00175/0<00335/0) محدود کننده می باشد .

=117.6ml O2
 22400 ml O2
 3 mol O2
 0.007 mol KO2 x
 ml O2=
 
1mol O2
 4 mol KO2
 

 

نوشته شده توسط اکبر نوری زاده در پنجشنبه بیست و نهم آذر 1386 ساعت 21:53 موضوع کلاس درس | لینک ثابت


--------------------------------------------------------------------------------

استوکیومتری4
استوکیومتری در محلول ها

غلظت مولي

بيشتر واکنشهاي شيميايي در محلولها و بخصوص محلولهاي آبي صورت مي گيرند. استوکيومتري واکنشها بر حسب مول تفسير مي شود. بنابر اين در محاسبه هاي استوکيومتري محلولها از «غلظت مولي» استفاده مي کنيم.

غلظت یک محلول بیانگر مقدار ماده حل شونده در مقدار معینی از حلال یا محلول است .

غلظت مولي يا مولاريته عبارت است از تعداد مولهاي حل شده از يک ماده در ليتر محلول.

n ® تعداد مولهاي حل شده
 =
 M غلظت مولي
 
v ® حجم بر حسب ليتر
 

توجه کنید که بنا به تعریف غلظت مولي يا مولاريته که عبارت است از تعداد مولهاي حل شده از يک ماده در ليتر محلول. این بدین معنی است که کل حجم حلال و حل شونده یک لیتر می باشند . نباید چنین تصور شود که حجم حلال ( آب ) مصرفی یک لیتر می باشد .

محلول ها از دو جزء تشکیل شده اند : 1- ماده حل شونده 2- حلال  .  اگر در محلولی ، حلال آب باشد ، آن محلول را محلول آبی می نامند .

شایان گفتن است که بسیاری از واکنش های زیست شیمیایی مانند فرایندهایی که در بدن خود ما صورت می گیرند ، در محلول ها انجام می شوند . در صنعت و آزمایشگاه نیز معمولاٌ ابتدا واکنش دهنده ها را در یک حلال مناسب حل می کنند و سپس محلول های به دست آمده را به هم می افزایند .

مثال : براي تهيه  ml500     محلول KMnO4  با مولاريته ۰۲/. چند گرم از ماده حل شده لازم است ؟

KMnO4158 =  g mol-1

= 0/01 mol KMnO4
 0/02 mol KMnO4
 X
 mol KMnO4 = 500 ml   محلول
 
1000 ml  محلول
 

 

=1/58 gKmno4
 158 g Kmno4
 ×
 g KMno4 = 0/01 mol
 
1 mol Kmno4
 

 

محاسبه هاي استوکيومتري در واکنشهاي انجام شده با غلظت معين ، با استفاده از رابطه ي حجم – غلظت ، تعداد مول واکنش دهنده ها محاسبه مي شود و با استفاده از نسبتهاي مولي در معادله ي موازنه شده واکنش تعداد مول فرآورده ها محاسبه مي شود.

مثال : چه حجمي از گاز H2S در شرايط STP مي تواند از واکنش K2S اضافي با L ۱/۶۵ محلول HCL  ۰/۵۵۲ مولار بدست آيد؟

۲HCL (aq) + K2S (ag) ® H2S (g) + 2KCl(ag)

 
 
n = M.V

nHCL(aq) = 1/65 L * 0/552 mol/l = 0/911 mol HCL

  =0.455 mol H2S
 1 mol H2S
 ×
 mol H2S = 0.911mol HCL
 
2 mol HCL
 

 

= 10.2L
 22.4L H2S
 L H2 S = 0/4555 mol H2S ×
 
1mol H2S
 

 محلول سازی

برای تهیه یک محلول با غلظت مولی معین در آزمایشگاه ؛ بنا بر مراحل زیر عمل می کنیم :

1-     بر اساس محاسبه ، جرم مورد نیاز از ماده ی حل شونده را تعیین و به وسیله ترازو وزن می کنیم .

2-     مادهی حل شونده را در مقدار کمی آب مقطر حل می کنیم .

3-     محلول بدست آمده از مرحله 2 را به بالون حجمیمناسب منتقل می کنیم و کمی آب مقطر به آن می افزاییم .

4-     بالون را تکان می دهیم تا ماده ی حل شونده به طور کامل در آب حل شود .

5-     حجم محلول درون بالون را با آب مقطر به حجم مورد نظر می رسانیم .

مثال :آب دریا دارای 28 گرم NaCl در یک لیتر می باشد . مولاریته سدیم کلرید در آب دریا چقدر می باشد ؟

 

n= M.V   M= n/V         (x) (1.00 L) = 28.0 g / 58.45 g mol¯1; x = 0.479 M

 

مثال :  وزن H2SO4 (برحسب گرم ) برای ساختن 750 میلی لیتر محلول 2 مولار چقدر است ؟

 

(2.00 mol L¯1) (0.7500 L) = x / 98.08 g mol¯1,  X= 147.12g

 
 
مثال : چگونه می توان 500 میلی لیترمحلول سدیم کلرید 2 مولار تهیه کرد ؟ توضیح دهید .

پاسخ :  ابتدا جرم ماده حل شونده را محاسبه می کنیم .

= 58.5 g NaCl
 58.5 g NaCl
 X
 2mol NaCl
 X
 1L
 500ml X
 gNaCl =
 
1 mol NaCl
 1l
 1000ml
 

 سپس 5/58 گرم سدیم کلرید را در مقداری آب مقطر حل و محلول حاصل را به یک بالون حجمی 500 میلی لیتری منتقل می کنیم . حجم محلول را با افزودن آب مقطر به خط نشانه ی بالون می رسانیم .

 براي تهيه محلولهاي رقيق مي توان از رقيق کردن محلولهاي غليظ تر استفاده کرد.

1-     ابتدا با استفاده از غلظت و حجم محلول رقیق ، تعداد مول ماده ی حل شونده ی مورد نیاز را حساب می کنیم . با توجه به تعداد مول ماده ی حل شونده و غلظت محلول غلیظ تر ، حجم مورد نیاز از این محلول را به دست می آوریم .

غلیظV X غلیظM
 =
 رقیقV X رقیقM
 n=
 

توجه کنید که در این رابطه ، واحد حجم ها(V) باید یکسان باشد ، یعنی هر دو برحسب L یا ml باشد .

2-     با استفاده از پی پت حبابدار ، حجم مورد نیاز از محلول غلیط را برداشته ، درون یک بالون حجمی مناسب می ریزیم .

3-     محلول غلیظ موجود در بالون را با آب مقطر به حجم می رسانیم .

 

 
 
مثال : چگونه می توان 250 میلی لیتر محلول پتاسیم برمید 5/0 مولار را از محلول غلیظ 5 مولار آن تهیه کرد ؟ توضیح دهید .

پاسخ : ابتدا تعداد مول های لازم از KBr را حساب می کنیم

= 0.125 mol KBr
 0.5molKBr
 X
 محلول 250ml
 Mol KBr=
 
1000ml
 

باید حجمی از محلول غلیظ برداریم که حاوی 125/0 مول پتاسیم برمید باشد . بنابر این ،

= 0.025 L=25ml
 1L
 X
 0.125 mol KBr
 حجم محلول(L)=
 
5mol
 

سپس 25 میلی لیتر از محلول غلیظ را با پی پت حبابدار به بالون حجمی 250 میلی لیتری منتقل کرده ، محلول را با افزودن آب مقطر به حجم می رسانیم .

 مثال : 100 میلی لیتر محلول سولفوریک اسید 4/0 مولار موجود است . به این محلول ، 700 میلی لیتر آب اضافه می کنیم . غلظت مولی محلول جدید را حساب کنید .

غلیظV X غلیظM
 =
 رقیقV X رقیقM
 

0.4mol.L-1 X 100ml
 =
 X(700+100ml) رقیقM
 
 

 

Mol.L-105/0=رقیقM

 

 

 

نوشته شده توسط اکبر نوری زاده در پنجشنبه بیست و نهم آذر 1386 ساعت 21:49 موضوع کلاس درس | لینک ثابت


--------------------------------------------------------------------------------

استوکیومتری 3
خلوص مواد

مواد مورد استفاده در آزمايشگاه يا صنعت کاملاً خالص نيستند و معمولاً ناخالصي به همراه دارند. با وارد کردن درصد خلوص در محاسبه ها مي توان مقادير مورد نياز از ماده ي ناخالص را محاسبه کرد.

خلوص مواد معمولاٌ بر حسب درصد بیان می شود . مثلاٌ ، روی شیشه ی سدیم کلرید نوشته شده ، سدیم کلرید 99% . این بدان معنا است که در هر 100گرم از محتویات شیشه ، 99 گرم آن سدیم کلرید و 1 گرم ناخالصی است .

 

درصد خلوص
 ×
 جرم مورد نياز از ماده ناخالص
 =
  جرم مورد نياز از ماده ي خالص
 

 مثال : اگر بخواهيم مقدار ۲/۳۴ گرم گاز C2H2  را از واکنش ميان CaC2(S)  و آب کافي بدست آوريم چند گرم CaC2(S) ناخالص با درصد خلوص ۷۵ % نياز داريم؟

CaC2(S) + 2H2O(L) ® Ca(OH)2(aq)+ C2H2(g)

(CaC2 = 64/1 g.mol-1   و C2H2 = 26 g.mol-1)

mol C2H2
 =
 34/2g C2H2
 ×
 1mol C2H2
 
26 g C2H2
 

 =
 09/0mol C2H2
 

 

mol CaC2  خالص
 =
 09/0mol C2H2
 ×
 1mol CaC2
 =
 09/0mol CaC2
 
1mol C2H2
 


 

 g CaC2  خالص
 =
 09/0mol CaC2
 ×
 64.1 gl CaC2
 =
 5.77 g CaC2
 
1mol CaC2
 

 

g CaC2 نا خالص
 =
 5.77 g CaC2
 ×
 100g cac2ناخالص
 =
 7.96ناخالص g CaC2
 
75 g cac2 خالص
 

 

روابط حجمي گازها در محاسبه هاي استوکيومتري

در فشار و دمای ثابت يک مول از گازهاي مختلف حجم ثابت و برابري دارند. همانطور که مي دانيد حجم گازها تابعي از فشار و دما است در شرايط STP (دما ْ 0 C و فشار  1 atm) هر مول گاز حجمي برابر  L۲۲/۴  اشغال مي کند.

بر اساس قانون نسبت های ترکیبی گی لوساک ، در یک دما و فشار معین ، نسبت های میان حجم گازهایی که با یکدیگر واکنش می دهند ، اعدادی صحیح و کوچک هستند . این نسبت ها به طور مستقیم با نسبت ضریب های آن ها در معادله ی موازنه شده ی واکنش متناسب است .

بر اساس قانون آووگادرو ، تعداد مولکول های برابر از گازهای مختلف ، در فشار و دمای معین ، حجم یکسانی را اشغال می کنند .

 
 
یک مول از گازهای مختلف در فشار و دمای معین ، حجم ثابت و برابری دارند . به این حجم ، حجم مولی می گویند . اگر فشار 1 اتمسفر و دما صفر درجه سانتیگراد باشد ، آنگاه حجم مولی 4/22 لیتر است .

 در حل بعضي مسايل استوکيومتري گازها مي توان با استفاده از قانون نسبتهاي حجمي ، ضريب تبديل حجمي – حجمي مناسب را از روي معادله ي موازنه شده پيدا کرد.

در شرايط غير STP مي توان با استفاده از چگالي گازها مقدار جرم آنها را به حجم يا برعکس تبديل کرد.

 قانون نسبت های حجمی و آووگادرو تنها در مورد گازها صادق است .

اگر همه ی مواد شرکت کننده در یک واکنش به حالت گاز باشند ، آنگاه بر اساس قانون نسبت های حجمی ، روابط حجمی – حجمی مانند روابط مولی – مولی خواهد بود .

مثال : چند ليتر گاز H2  از واکنش 80/4 منيزيم با مقدار اضافي هيدروکلريک اسيد در شرايط متعارفي توليد مي شود؟

Mg (s) + 2 HCl (aq) ® Mg Cl 2 (aq) + H2 (g)

 mol Mg
 =
 4.8 g Mg
 ×
 1mol Mg
 =
 0.2mol Mg
 
24 g Mg
 

 

mol H2
 =
 0.2mol Mg
 ×
 1mol H2
 =
 0.2mol H2
 
1mol Mg
 

 

L H2
 =
 0.2mol H2
 ×
 22.4 L H2
 =
 4.48 L H2
 
1 mol H2
 

مثال: چند گرم آلومینیم باید با سولفوریک اسید واکنش دهد تا 25/1 لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد تولید شود ؟ 

2Al + 3H2SO4 →Al2(SO4)3 + 3H2

حجم ماده داده شده ، گرم ماده ی دیگر خواسته شده است . بنابر این ، به ترتیب زیر عمل می کنیم :

1-     با استفاده از حجم مولی گازها حجم ماده داده شده ، به تعداد مول ماده داده شده تبدیل می شود .

2-     با استفاده از معادله ی واکنش تعداد مول ماده ی خواسته شده بدست می آید .

3-     با استفاده از جرم مولی گرم ماده خواسته شده بدست می آید .

1 g
 =
 27gAl
 X
 2mol Al
 X
 1mol H2
 X
 1.25L H2
 =
 gAl
 
mol Al
 3mol H2
 22.4 l H2
 

 

در برخی از مسایل ، واکنش در شرایطی غیر از STP انجام می شود . در این مسایل ، می توان با استفاده از چگالی گازها ، مقدار جرم آن ها را به حجم یا بر عکس تبدیل کرد . 

 چگالي
 =
 جرم(g)
 
حجم(L)
 

مثال : بر اثر تجزیه ی 5/0 مول پتاسیم پرکلرات ، چند لیتر گاز اکسیژن آزاد می شود ؟ ( چکالی گاز اکسیژن در این شرایط 1.2 g.L-1 است .)

2KClO3(s) →2KCl(s) + 3O2(g)

20 L
 =
 1L O2
 X
 32g O2
 X
 3mol O2
 X
 0.5mol KClO3
 =
 LO2
 
1.2g O2
 1mol O2
 2mol KClO3
 

 

نوشته شده توسط اکبر نوری زاده در پنجشنبه بیست و نهم آذر 1386 ساعت 21:42 موضوع کلاس درس | لینک ثابت


--------------------------------------------------------------------------------

استوکیومتری 2
 استو کيومتري واکنش

اغلب لازم است مقدار ماده ای را که در یک واکنش شیمیایی با مقدار معینی از ماده ی دیگر واکنش می دهد یا از آن تولید می شود ، حساب کنیم . به کمک استوکیومتری واکنش می توان این محاسبه ها را انجام داد .

يک معادله ي موازنه شده ، رابطه ي کمي بين شمار ذره هاي واکنش دهنده ها و فرآورده ها را نشان مي دهد.

از روي ضريب مواد در معادله موازنه شده مي توان دريافت که مواد با چه نسبتهاي مولي با هم واکنش مي شوند. مثلاً براي معادله زير مي توان گفت که به ازاي هر مول O2 ، 2  مول H2 مصرف شده و ۲ مول H20 توليد شده است.

  2H2 + O2 ® 2H2O

 اطلاعات به دست آمده از یک معادله موازنه ی شده را می توان به صورت نسبت های مولی نوشت . نسبت مولی ، نسبت تعداد مول های هر دو گونه شرکت کننده در معادله ی یک واکنش است . در واقع نسبت مولی ، نوعی ضریب تبدیل است .

 مثال : از واکنش 3 مول NaOH  و مقدار کافي H3PO4، چند مول Na2HPO4 مطابق واکنش زير بدست مي آيد؟

NaOH +  H3PO4 ® Na2HPO4 + 2H2O

mol Na2HPO4
 =
 3/0 mol NaOH
 ×
 1mol Na2HPO4
 =
 1.5 molNa2HPO4
 
2mol NaOH
 

 روابط جرمي – جرمي در محاسبه هاي استوکيومتري

در اغلب مسائل جرم مواد بر حسب گرم آنها داده مي شود. در اين موارد ابتدا جرم را با دانستن جرم مولي به مول تبديل مي کنيم و بعد با استفاده از ضرايب تبديل مناسب، تعداد مول خواسته شده در مسئله را محاسبه مي کنيم. اگر جرم ماده را خواسته باشند دوباره اين مول را به جرم تبديل مي کنيم.

 مثال : چه جرمي از اکسيژن براي واکنش کامل با 1/96 g گاز پروپان  C3H8 لازم است ؟

C3H8 (g) + 5 O2(g) ® 3 CO2 (g) + 4 H2O (g)

(C3H8 =44/09  g.mol_ 1 و O2 = 32/0 g.mol_1)

پاسخ : ابتدا مولهاي پروپان را محاسبه مي کنيم (با استفاده از جرم مولي پروپان)

mol C3H8
 =
 96.1g C3H8
 ×
 1 mol  C3H8
 
44.09g C3H8
 

 =
 2.18Mol C3H8
 

حال تعداد مولهاي اکسيژن را با استفاده از ضريب تبديل مناسب محاسبه مي کنيم.

mol O2
 =
 2.18Mol C3H8

 
 ×
 5 mol O2
 
1mol C3H8
 

 =
 10.9Mol O2
 

با استفاده از جرم مولي O2 ، جرم اکسيژن را بر حسب گرم محاسبه مي کنيم.

g O2
 =
 10.9Mol O2
 ×
 32 g O2
 
1mol  O2
 

 =
 349g O2
 

 

در مسئله های جرمی – جرمی ، جرم یک ماده را می دهند و جرم ماده ی دیگر را می خواهند . در چنین مواردی نیز معادله ی شیمیایی موازنه شده ی واکنش مبنای محاسبه ها قرار می گیرد و سپس طبق مراحل زیر عمل می کنیم :

1-     با استفاده از جرم مولی ، جرم ماده داده شده را به مول آن تبدیل می کنیم .

2-     با استفاده از نسبت های مولی تعداد مول ماده ی داده شده را به تعداد مول ماده ی خواسته شده تبدیل می کنیم .

100
 X
 جرم ماده خالص (g)
 =
 درصد خلوص
 
جرم ماده ناخالص (g)
 
3-     با استفاده از جرم مولی ماده ی خواسته شده ، مقدار جرم آن را حساب می کنیم .

جرم مولی ماده خواسته شده
 X
 نسبت مولی مناسب ( از معادله ی موازنه شده )
 X
 (ماده ی داده شده )1mol
 X
 جرم ماده داده شده
 =
 جرم ماده خواسته شده
 
(ماده ی خواسته شده )1mol
 جرم مولی ماده داده شده
 

مثال : در واکنش سوختن متان ، به ازای سوختن 160 گرم گاز متان چند گرم اکسیژن مصرف می شود ؟

CH4 + 2O2→ CO2 + 2H2O

640g O2
 =
 32 g O2
 X
 2mol O2
 X
 1mol CH4
 X
 160g CH4
 =
 جرم  اکسیژن
 
1mol O2
 1mol CH4
 16g CH4
 

 

نوشته شده توسط اکبر نوری زاده در جمعه دوم آذر 1386 ساعت 10:30 موضوع کلاس درس | لینک ثابت


--------------------------------------------------------------------------------

استوکیومتری 1
 استوکيومتري

استوکيومتري بخشي از شيمي است که با ارتباط هاي کمي بين مقدار مواد شرکت کننده در واکنشهاي شيميايي واکنش دهنده ها و فرآورده ها) سرو کار دارد. اين روابط شامل روابط وزني ، مولي ، حجمي و به طور کلي نسبت مقدار عنصرها و ترکيبها در يک واکنش مي شود.

روابط مولي – مولي در محاسبه هاي استوکيومتري

در بحث استوکیومتری مفهوم مول از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . بنابر این ضروری است که این مفهوم وتبدیلات آن به یکاهای دیگر بیشتر بحث گردد .

-         مول در زبان انگلیسی یعنی موش کور می باشد .

-         مول در شیمی به مجموعه ای شامل 1023*022/6 ذره ( اتم ، مولکول یا یون ) گفته می شود  و آنرا با نماد mol نشان می دهند .

-         جرم یک مول یا 1023*022/6 اتم را اتم گرم می گویند و آن را بر حسب گرم بیان می کنند . هم چنین ، جرم یک مول از مولکول های یک ماده را مولکول گرم می نامند .

-         شیمیدانان معمولاٌ به جای اتم گرم و مولکول گرم ، جرم مولی را به کار می برند و آن را برحسب گرم بر مول (g.mol-1) بیان می کنند .

تبدیل تعداد مول ها به جرم و بر عکس

با استفاده از جدول تناوبی جرم مولی مواد را بدست می آوریم واز این مقدار تبدیلات لازم را انجام می دهیم . مثلاٌ جرم مولی آلومینیم   g.mol-1   27  می باشد یعنی 1mol Al = 27 g Al.

استوکيومتري فرمولي

فرمول شيميايي هر ترکيب نشان دهنده ي نوع و تعداد اتمهاي تشکيل دهنده ي آن است. بنابراين مي توان نسبت تعداد اتمهاي (يا مولهاي) هر ترکيب را از روي فرمول شيميايي آن نوشت . به عنوان مثال براي H2O مي توان نوشت :

تعداد اتمهاي H در يک مولکولH2O
 =
 تعداد مولهاي H  در يک مول H2O
 
تعداد اتمهاي O در يک مولکولH2O
 تعداد مولهاي O در يک مول H2O
 

 فرمول تجربی شامل نماد شیمیایی عنصرها همراه با زیروندهایی است که کوچکترین نسبت صحیح اتم عناصر را مشخص می کند . مثلاٌ ، هیدرازین ترکیبی است که از دو عنصر نیتروژن و هیدروژن به نسبت 1 به 2 تشکیل شده است . از این رو ، فرمول تجربی آن NH2 است .

 
 
 فرمول تجربی هر ترکیب شیمیایی از طریق تجزیه ی عنصری آن در آزمایشگاه به دست می آید . تجزیه عنصری روشی است که طی آن ، نوع و درصد جرمی عنصرهای تشکیل دهنده ی یک ترکیب تعیین می شود . با استفاده از این درصدهای جرمی و جرم مولی عنصرها ، فرمول تجربی آن ترکیب به دست می آید .

فرمول تجربی به روش زیر می توان به دست آورد :

1- اگر داده های مساله بر حسب درصد اجزا باشند ، مبنای محاسبه را بر 100 گرم از نمونه بگذارید . در این حالت تعداد گرم های هر عنصر در نمونه از نظر عددی با درصد آن در ترکیب معادل می باشد . اگر داده ها بر حسب گرم های هر عنصر در یک نمونه باشد  ، نیازی به یافتن درصدها نیست .

2- مقدار هر عنصر در نمونه برحسب گرم را به تعداد مول اتم های آن تبدیل نمائید .

جرم ماده ی داده شده بر حسب گرم
 =
 مول
 
جرم مولی ماده ی داده شده
 

3- هریک از مقادیر بدست آمده از مرحله 2 را بر کوچکترین مقدار تقسیم کنید . اگر عدد بدست آمده از این طریق صحیح نباشد ، اعداد را در یک عدد ساده ضرب کنید تا اعداد صحیح بدست اید .

4- نسبت مولی اتم ها با نسبت اتم ها ،یکسان است اعداد صحیح بدست آمده از مرحله 3 زیروندهای فرمول تجربی هستند .

مثال : ترکیبی دارای P%56.36   و O%43.63 است فرمول تجربی آن چیست ؟

جرم کل نمونه = 100 گرم

Mol P
 =
 56.36 g P
 X
 1mol P
 =
 1.82 mol P
 
31 g P
 

 

Mol O
 =
 43.63 g O
 X
 1mol O
 =
 2.74 mol O
 
16 g O
 

 

نسبت فسفر
 نسبت اکسیژن
 
1.82
 =
 1
 x 2
 =
 2
 2.74
 =
 1.5
 x 2
 =
 3
 
1.82
 1.82
 

فرمول تجربی P2O3 می باشد .

فرمول مولکولی  نوع و تعداد واقعی اتم عنصرهای سازنده ی یک مولکول را مشخص می کند .

فرمول مولکولي = ( فرمول تجربي ) X

X در این رابطه یک عدد کامل است

 

نوشته شده توسط اکبر نوری زاده در جمعه دوم آذر 1386 ساعت 10:29 موضوع کلاس درس | لینک ثابت


--------------------------------------------------------------------------------

خواندنی های شیمی
روزی دیوی، شیمیدان مشهور انگلیسی، نامه ای از دانشجویی ناشناس دریافت کرد. دانشجو نوشته بود که نامش فارادی است و درس های استاد را آموخته است. او تقاضا کرده بود که به او اجازه دهند در موسسه سلطنتی علوم نزد استاد کار کند.
دیوی از دستیار خود پرسید: به او چه پاسخی بدهم؟
دستیار گفت: او را بیازمایید. شستن بالن ها و لوله های آزمایش را به او بسپارید. اگر موافقت کرد، دانشمندی واقعی خواهد شد.
دستیار اشتباه نکرده بود دیوی بعد ها گفت: من چند کشف علمی کرده ام که کم اهمیت نیستند، اما بزرگترین آن ها این است که فارادی را کشف کردم.

 

نوشته شده توسط اکبر نوری زاده در جمعه دوم آذر 1386 ساعت 10:21 موضوع | لینک ثابت


--------------------------------------------------------------------------------

خواندنی های شیمی
رادرفورد دانشمند مشهور انگلیسی، شب هنگام وارد آزمایشگاه خود شد و یکی از دانشجویانش را دید. که هنوز پشت دستگاه نشسته است و کار می کند.
رادرفورد از او پرسید: این وقت شب چکار می کنی؟
دانشجو پاسخ داد: کار می کنم.
رادرفورد گفت: پس روز چکار می کنی؟
دانشجو پاسخ داد: البته کار می کنم.
رادرفورد گفت: صبح زود هم کار می کنی؟
دانشجو به امید تحسین استاد سری به تأیید تکان داد و گفت: بلی استاد، صبح هم کار می کنم.
چهره رادرفورد درهم رفت و گفتگوی خود را با این پرسش پایان داد: گوش کن، پس تو کی فکر می کنی؟

 

نوشته شده توسط اکبر نوری زاده در جمعه دوم آذر 1386 ساعت 10:20 موضوع | لینک ثابت


--------------------------------------------------------------------------------

خواندنی های شیمی ::
کارم همه به بحث اسید و نمک گذشت                                       شکر خدای را که بدون کمک گذشت
توضیح داده ام سبب هر پدیده ای                                         اما تمام هم چو نمازم به شک گذشت
نه فعل در مخیله نه انفعال بود                                                      تحقیق و تجربه همه زیر سؤال بود
  تنها نیاز من به گچ و تخته سیاه                                                       موضوع ارلن و بشر اندر خیال بود

فرمولها که روی تحته نوشتم چه سود داشت؟                                      سودی که جنبه تئوری را فزون داشت
فرمول اکسالات مس و منگنات روی                                            اصلاَ چنین مواد به دنیا وجود داشت؟

هرگز به چشم خویش مولیبدات دیده ای؟                                      یا از مواد، طعم یکی را چشیده ای؟
بنمودی آزمایش اکسید آمفوتر؟                                                    یک شیء تا کنون به ترازو کشیده ای؟

قرعی به گوشه ای و دو انبیق در کنار                                              یک استوانه نیز از آن روز و روزگار
آن سو، سه چار لوله و پیپت پر از غبار                                              این ها برای تجربه مانده به یادگار

این رسم تجربه است در این دوره و زمان؟                                        گاز و رسوب را به فلش می دهی نشان؟
V در درون دایره یعنی ولت سنج                                                     با این طریق توسعه علم می توان؟

این راه پیشرفت و ترقی نبوده است                                                 از دیگری بپرس که او آزموده است
روزی بدون تجربه کاری نموده است؟                                               یک شب بدون فکر و تأمل غنوده است؟

 

تا فرصتی برای تجربه و آزمایش است
دریاب بهره ای که زمان می رود ز دست

 

برگرفته از شماره 23 نشریه گهر
انجمن علمی معلمان شیمی اصفهان

 


 

نوشته شده توسط اکبر نوری زاده در جمعه دوم آذر 1386 ساعت 10:19 موضوع | لینک ثابت


--------------------------------------------------------------------------------

کار برگ مولاریته
 
آب دریا دارای 28 گرم NaCl در یک لیتر می باشد . مولاریته سدیم کلرید در آب دریا چقدر می باشد ؟
 1
 
مولاریته حاصل از انحلال 245 گرم H2SO4 در یک لیتر محلول چقدر می باشد ؟
 2
 
مولاریته حاصل از انحلال 3/5 گرم Na2CO3 در 400 میلی لیتر محلول چقدر می باشد ؟
 3
 
 مولاریته حاصل از انحلال 5 گرم NaOH در 750 میلی لیتر محلول چقدر می باشد ؟
 4
 
5 تعداد مول های Na2CO3 در 10 لیتر محلول 2 مولار چقدر است ؟
 5
 
تعداد مول های Na2CO3 در 10 میلی لیتر محلول 2 مولار چقدر است ؟
 6
 
تعداد مول های NaCl در 100 میلی لیتر محلول 2/0 مولار چقدر است ؟
 7
 
وزن NaCl(برحسب گرم ) در مسئله 7 چقدر است ؟
 8
 
 وزن H2SO4 (برحسب گرم ) برای ساختن 750 میلی لیتر محلول 2 مولار چقدر است ؟
 9
 
 در چه حجم ( برحسب میلی لیتر ) از H2SO4 18 مولار، 45/2 گرم H2SO4 وجود دارد ؟
 10
 
 در چه حجم ( برحسب میلی لیتر ) از HCl12 مولار، 3مول HClوجود دارد ؟
 11
 
 چند گرم Ca(OH)2 برای ساختن 100 میلی لیتر محلول 25/0 مولار لازم است ؟
 12
 
مولاریته محلول حاصل از انحلال 20 گرم H3PO4 در 50 میلی لیتر محلول چیست ؟
 13
 
چند گرم KCl در 5/2 لیتر محلول 5/0 مولار KCl وجود دارد ؟
 14
 
 مولاریته محلول حاوی 12 گرم NaOH در 250 میلی لیتر محلول چقدر است ؟
 15
 
مولاریته محلول های زیر را محاسبه کنید :

الف – از انحلال 67/4 مول Li2SO3 04/2 لیتر محلول بدست می آید .
 ب- 629/0 مولAl2O3 برای تهیه 5/1 لیتر محلول بکار می رود .
ج- 783/4 گرم Na2CO3 برای تهیه 10 لیتر محلول بکار می رود .
د – از انحلال 897/0 گرم (NH4)2CO3 250 میلی لیتر محلول بدست می آید .
  و – با 0348/0 گرم PbCl2 45 میلی لیتر محلول تهیه می شود .
 16
 
تعداد مول های حل شونده را برای تهیه محلول های زیر محاسبه کنید :

الف – 35/2 لیتر محلول 2 مولار Cu(NO3)2
  ب- 16میلی  لیتر محلول 415/0 مولار Pb(NO3)2
 ج- 3 لیتر محلول 5/0 مولارMgCO3
د- 2/6لیتر محلول 76/3 مولارNa2O
 17
 
مقدار گرم ماده حل شونده برای تهیه محلول های زیر را محاسبه کنید .

 الف – 289/0 لیتر محلول 003/0 مولار Cu(NO3)2
 ب- 16میلی  لیتر محلول9/5 مولار Pb(NO3)2
ج- 508 میلی لیتر محلول 75/2 مولار NaF
د-  2/6لیتر محلول 76/3 مولارNa2O
 18
 
حجم نهای محلول های زیر را محاسبه کنید :

 الف- – از انحلال 67/4 مول Li2SO3 ، محلول89/3مولار  بدست می آید
 ب- با 907/4 مول Al2O3محلول 5/0 مولار حاصل می شود .
 ج- 783/0 گرم Na2CO3 برای تهیه محلول 348/0مولار بکار می رود.
 د- از انحلال 97/8گرم (NH4)2CO3 محلول25/0 مولار بدست می آید .
 19
 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سوم دی 1389ساعت 3:23 بعد از ظهر  توسط امیر |